گام هایی براي موفقیت در كار و شایدم گرفتن ترفيع گرفتن
کتاب اصول و فنون مذاکره