کلاس آموزش سخنوری و فن بیان
کتاب اصول و فنون مذاکره