کتاب تکنیک های روابط عمومی
کتاب اصول و فنون مذاکره