مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمان
کتاب اصول و فنون مذاکره