محمدرضا شعبانعلی رادیو مذاکره
کتاب اصول و فنون مذاکره