شناخت افراد از روی گروه خونی
کتاب اصول و فنون مذاکره