سیاستمداران ایرانی خارج از کشور
کتاب اصول و فنون مذاکره