زبان بدن مردان،آموزش زبان بدن در کسب و کار،زبان بدن در مذاکره
کتاب اصول و فنون مذاکره