دوره های آموزش روابط عمومی
کتاب اصول و فنون مذاکره