تکنیک های روابط عمومی دیجیتال
کتاب اصول و فنون مذاکره