برگزیدگان استارتاپ ویکند تهران
کتاب اصول و فنون مذاکره