اصول و تکنیک های برنامه ریزی در روابط عمومی
کتاب اصول و فنون مذاکره