استارت آپ ویکند دانشگاه آزاد اسلامی
کتاب اصول و فنون مذاکره