استارتاپ ویکند موبایل تهران
کتاب اصول و فنون مذاکره