آموزش فن بیان و آیین سخنوری
کتاب اصول و فنون مذاکره