آموزش سخنوری و فن بیان در مشهد
کتاب اصول و فنون مذاکره