آموزش سخنرانی و فن بیان اندروید
کتاب اصول و فنون مذاکره