آموزش روابط عمومی و تبلیغات
کتاب اصول و فنون مذاکره