آموزش روابط عمومی دکتر یحیایی ایله ای
کتاب اصول و فنون مذاکره