نوشته‌ها

ارتباط موثر در سیرجان - شهریور ماه 1394

? گزارش روزنامه های سیرجان از سمینار ارتباط موثر . با علم می توانیم به ثروت دست یابیم استاد پویا ودایع از اساتید مطرح زبان بدن در کشور که به منظور شرکت در سمیناری به همین عنوان به سیرجان آمده بود گفت: رمز موفقیت بدست آوردن ثروت است و به دس…