نوشته‌ها

دوره آموزش سخنرانی دانشگاه شریف و امیرکبیر

/
مراحل برگزاری مسابقه تریبون : مسابقه دارای سه بخش مقدماتی، نیمه نه…