نوشته‌ها

ثبت نام آخرین کارگاه آموزشی زبان بدن در سال 94 - دوره مقدماتی

از سوی فرهنگ سرای کار برگزار شد؛ کارگاه آموزشی« اصول و فنون مذاکره اثربخش زبان بدن »

دو کارگاه آموزشی زبان بدن در مشهد سال 92