نوشته‌ها

نگاه در زبان بدن

/
بخشی از پایان نامه خانم مولوی با استاد راهنمایی پویا ودایع در مورد زب…

زبان بدن چشم ها

/
چشم‌ها قدرتمندترین ابزار ارتباطی هستند که بعد از گفتار در اختی…