نوشته‌ها

ثبت نام آخرین کارگاه آموزشی زبان بدن در سال 94 - دوره مقدماتی

برگزاری کارگاه زبان بدن در سخنرانی ( دانشگاه شریف و امیر کبیر )

موفقیت در مذاکره، ارتباط و فروش با بکارگیری تکنیکهای زبان بدن