نوشته‌ها

تحلیل زبان بدن ظریف

زبان بدن محمد جواد ظریف 

/
زبان بدن دیپلماتیک یک سیاستمدار خندان چاپ شده در روزنامه ایران دوم خرداد ماه…