نوشته‌ها

چگونه و به کی می توان اعتماد کرد ؟

/
مقاله ترجمه شده از هاروارد انگلستان قبل از امید بستن به دیگران این 4 اصل…

کلیدهایی برای یک مذاکره اثر بخش

/
در جریان ایجاد تضاد میان همکاران، انتخاب کلمات مهم هستند. گاه…