نوشته‌ها

موفقیت در محل کار با زبان بدن

چگونه زبان بدن می تواند در زمینه ی موفقیت در کار سودمند باشد؟ بودجه ی بسیاری از تحقیقات پیرامون زبان بدن از طریق دنیای تجارت تأمین شده است و به همین جهت تمرکز این تحقیقات حول محور تجارت است. از این رو هم اکنون حجم عظیمی از اطلاعات در زمینه ی …