نوشته‌ها

زبان بدن - ( اشاره دست ها و تلفن ) در ویتامین ۳ شبکه سه — 24 آذر ماه

لینک بعضی از فعالیت های این چند ماه - مدرس مذاکره و زبان بدن