نوشته‌ها

مدرسه عالی مشاوره / تربیت مشاور حرفه ای ( آموزش مشاوره به دیگران )

سمینار شناخت دروغگو با زبان بدن در مدرسه کسب و کار ماهان برای اولین بار در ایران

لینک بعضی از فعالیت های این چند ماه - مدرس مذاکره و زبان بدن