نوشته‌ها

معرفی کتاب های زبان بدن

معرفی کتاب های زبان بدن   کتاب های زبان بدن خوبی در بازار جهان وجود دارد که متاسفانه در کشور ما فقط روی یک کتاب مترجمین و کارشناسان تاکید دارند که کتاب فوق هم متعلق به 30 سال قبل است و بار علمی جدید در ان نیست اما می توانم کتاب های  را…