اسفند ۰۷, ۱۳۹۵

سخنور
  • آموزش سخنرانی  قسمت اول

    چرا ارائه سخنرانی خوب مهم است؟ خیلی ساده به خاطر اینکه تنها عملی تاثیرگذار در کسب و کار شما محسوب می شود. ...

    چرا ارائه سخنرانی خوب مهم است؟ خیلی ساده به خاطر اینکه تنها عملی تاثیرگذار در کسب و کار شما محسوب می شود. نتیجه گیری من پس از ده سال در کسب و کار این است که افرادی که پیشرفت می کنند، بدون استثناء، سخن ...

    بیشتر بخوانید