نوشته‌ها

تحلیل زبان بدن

تحلیل زبان بدن

تحلیل زبان بدن زبان بدن بصورت غریزی به وسیله ما و با رشته ای محدود، تفسیر می شود اما این موضوع بطور بالقوه، مجموعه ای پیچیده است.  همانند علوم رفتاری دیگر، مطالعه ی زبان بدن از توسعه و پیشرفت فناوری تصویربرداری مغزی در اواخر قرن بیستم سود جسته اس…