نوشته‌ها

کاربرد زبان بدن در ورزش فوتبال چیست؟

پویا ودایع در خصوص زبان ورزش در فوتبال به ایران خبر گفت: کاربرد زبان بدن در داوری فوتبال یک امر تاثیر گذار است. اینکه زبان بدن چگونه به داوری یک دارو می تواند کمک کند و راهنمای کار وی باشد؟ نویسنده کتاب زبان بدن افزود: یک موضوع به خو…