نوشته‌ها

مؤثرتر خواندن ذهن افراد در زبان بدن

استفاده از آرام‌بخش‌ها براي مؤثرتر خواندن ذهن افراد در زبان بدن به‌منظور كسب آگاهي در مورد يك فرد از طريق آرام‌بخش‌هاي زبان بدن  بايد از هشت رهنمود پيروي كنيد.   یک. رفتارهاي آرام‌بخش را وقتي روي مي‌دهند، تشخيص دهيد. من تمام رفتارها…