نوشته‌ها

زبان بدن در خبرنگاری

اخبار رسمی کارگاه کاربردی تحلیل زبان بدن در حرفه خبرنگاری برگزار می کند

سمینار شناخت دروغگو با زبان بدن در مدرسه کسب و کار ماهان برای اولین بار در ایران