نوشته‌ها

کارگاه آموزشی تحلیل زبان بدن در حرفه خبرنگاری

زبان بدن در خبرنگاری

اخبار رسمی کارگاه کاربردی تحلیل زبان بدن در حرفه خبرنگاری برگزار می کند