اسفند ۰۳, ۱۳۹۵

تست دیسک
  • الگوی نفرات ارزیاب در تست  disc

    الگوی ارزیاب در تست دیسک اینگونه افراد ارزیاب را به ما معرفی می نماید  :   احساسات : تلاش برای خوب ب ...

    الگوی ارزیاب در تست دیسک اینگونه افراد ارزیاب را به ما معرفی می نماید  :   احساسات : تلاش برای خوب به نظر رسیدن هدف : «پیروزی» همراه با لیاقت و شایستگی ارزیابی دیگران بوسیله : توانایی راه‌اندازی ...

    Read more