نوشته‌ها

چرا برای یک سخنران شدن نیاز به مربی داریم ؟

/
ایا با فیلم نگاه کردن و کتاب خواندن می شود در جمع صحبت کرد و عا…