نوشته‌ها

ياد بگيريد زبان بدن فردي را تشخيص دهيد و رمزگشايي كنيد .

تسلط يافتن بر ارتباطات غير كلامي ( زبان بدن ) مستلزم مشاركت است .