نوشته‌ها

زبان بدن آدم های خجالتی از روی زبان بدن

زبان بدن افراد حین گل دادن - قسمت اول

مقاله نوع خنديدن در زبان بدن در مجله ايدآل شماره 159