نوشته‌ها

انگیزه با زبان بدن

آیا راهی وجود دارد که از طریق زبان بدن به خود انگیزه بدهیم؟ چه اتفاقی می افتد که شما احساس می کنید انگیزه ی انجام دادن کاری را ندارید؟ این بدان معنا نیست که نمی خواهید یا نمی توانید آن کار را انجام دهید، بلکه موضوع این جا است که هرگاه اقدام…