نوشته‌ها

اشاره های دست - علامت پیروزی

/
    v   به عنوان علامت پیروزی اشاره های دست - علامت پیروزی …