نوشته‌ها

موفقیت در مذاکره، ارتباط و فروش با بکارگیری تکنیکهای زبان بدن

کارگاه آموزشی تحلیل زبان بدن در حرفه خبرنگاری

زبان بدن در خبرنگاری

اخبار رسمی کارگاه کاربردی تحلیل زبان بدن در حرفه خبرنگاری برگزار می کند