نوشته‌ها

رسیدن به احساس خوب با زبان بدن

چگونه از زبان بدن برای رسیدن به احساسی بهتر، بهره بگیریم؟ رویدادی ناخوشایند اتفاق می افتد، مانند اظهار نظری نامهربانانه و از سر کم لطفی یا نوعی ناکامی واقعی. هر چند می توانید از پس آنها برآیید، اما نیاز به کمی آرامش دارید. حال بدنتان چگونه می توا…