اسفند ۰۷, ۱۳۹۵

اتمی
  • نماد تابش

    نماد شناسی مبحثی هست که جدیدا ما در وب سایت را اندازی کرده ایم و قصد داریم تمامی نماد ها را به طور مختصر ...

    نماد شناسی مبحثی هست که جدیدا ما در وب سایت را اندازی کرده ایم و قصد داریم تمامی نماد ها را به طور مختصر و مفید توضیح دهیم .  نماد هشدار تابش 3 تیغه به شکلی که در حال حاضر آن را می شناسیم، سال 1946 در ...

    بیشتر بخوانید