نوشته‌ها

pooya پویا ودایع

ضعف کارمندان در برقراری ارتباط موثر و زبان بدن نامناسب آنها با مشتریان باعث ناکامی برخی از بنگاه های اقتصادی می شود.

ثبت نام آخرین کارگاه آموزشی زبان بدن در سال 94 - دوره مقدماتی