دریافت کتاب اصول و فنون مذاکره شماره یک

0
دریافت کتاب اصول و فنون مذاکره شماره یکReviewed by پویا ودایع on Oct 23Rating:

زبان بدن - کتاب زبان بدن - ودایع کتاب مذاکره دریافت کتاب اصول و فنون مذاکره شماره یکاصول مذاکره – گلچین چند کتاب اصول و فنون مذاکره

 به صورت کتاب الکترونیک  PDF

دریافت کتاب الکترونیکی مذاکره


بخشی از کتاب الکترونیک نکات طلایی مذاکره

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﺳﻪ دوره ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :

.

اﻟﻒ – ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺬاﮐﺮه

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮارد ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي اوﻟﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. ﭘﯿﺶ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ آﺷﻨﺎﺋﯽ، اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ اوﻟﯿﻪ، و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﮐﻠﯽ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر ﺑﺮاي ﻣﺬاﮐﺮه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺬاﮐﺮه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد، در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن ﻣﺬاﮐﺮه و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎي ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.ﺗﺴﻬﯿﻼت، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ب – ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮه

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻄﻮر ﺟﺪي آﻏﺎز و دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و روﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬاﮐﺮه و اداﻣﻪ آن »ﺗﻨﻔﺲ« اﻋﻼم ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ و درﮔﯿﺮي ﻫﺎ، ﻣﺬاﮐﺮه ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ، ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺪرﺳﺘﯽ و ﺑﺠﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ، ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻫﺪف و اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﯾﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﻣﺬاﮐﺮه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﺎل در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ در ﺑﻮﺗﻪ ﻋﻤﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮار داده ﺑﺎﻣﻀﺎء ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎي ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ج – ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺬاﮐﺮه

ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﺑﺼﻮرت آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي اﺟﺮاء، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮑﺎت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه و ﻗﺮار داد ﻧﻬﺎﺋﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي اﻣﻮر ﺑﺮاي ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﯽ ﮔﺮدد، در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ. در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ. و……

.

دریافت کتاب الکترونیکی مذاکره .

کتاب اصول و فنون مذاکره کتاب مذاکره دریافت کتاب اصول و فنون مذاکره شماره یک hand gesture 2


 

%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%86 کتاب مذاکره دریافت کتاب اصول و فنون مذاکره شماره یک

.

انتشار کتاب رایگان بعدی ۱۵ روز آینده …… با عنوان مذاکره برق آسا 

 


حجم:
گوینده:
دسترسی آسان به این مطلب لینک کوتاه :
QR Code For:  دریافت کتاب اصول و فنون مذاکره شماره یک

شما همچنین ممکن است مانند سایر مقالات این نویسنده

انصراف از پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد ویژه "چگونه با هر کسی ارتباط بگیریم؟"توضیحات بیشتر + خرید
+ +

پکیج عیدانه - پویا ودایع pot new3

ضمانت بازگشت وجه یک ماهه

پکیج عیدانه - پویا ودایع pot new3