شهید بهشتی - اصول و فنون مذاکره

سمینار بزرگ اصول و فنون مذاکره توسط انجمن علمی دانشجویی اقتصاد شهید بهشتی

مدرسه عالی مشاوره / تربیت مشاور حرفه ای ( آموزش مشاوره به دیگران )

یازدهمین دوره یک روزه چگونه با هر فردی ارتباط بگیریم !

پویا ودایع در گفتگو با ایران خبر:"جناب خان" یک شبکه اجتماعی برای مخاطبانش محسوب می شود