چند راه براي تبديل شدن به يك فرد محبوب در جامعه

۱6روش براي جذب دیگران ( کسب اطمینان و متقاعد کردن دیگران )