آیا خـنده‌ی مصنـوعی می‌تواند ما را شــاد کند؟

مقاله نوع خنديدن در زبان بدن در مجله ايدآل شماره 159