مقاله نوع خنديدن در زبان بدن در مجله ايدآل شماره 159